Skräpmätning i rinnande vatten

Under sommaren 2019 och 2020 genomfördes ett pilotprojekt i Fyrisån i Uppsala för att se hur man kan mäta skräp i rinnande vatten. Mätningarna gjordes tillsammans med Uppsala kommun och Statisticon.

Fyrisån rinner genom centrala Uppsala från norr till söder och mynnar ut i Ekoln, Mälaren. Under vår, sommar och höst är det många som sitter längs ån och äter medhavd mat och dryck.

Målet med projektet var att hitta rätt åtgärder för att minska skräpet i Fyrisån. För att kunna göra det behövdes mätningar som visar hur mycket och vilken typ av skräp som hamnar i ån och som riskerar att hamna på botten eller föras vidare i ån och ut i Mälaren.

Skräp i läns under skräpmätning i Fyrisån

Så gick mätningen till

En läns sattes upp vid Islandsbron för att fånga upp skräpet som hamnar i ån i centrala delen av Uppsala. Skräpet som fastnade i länsen räknades, kategoriserades och togs bort vid varje mättillfälle.

Inför första mättillfället 2019 upptäcktes också att det var lågt vattenflöde och högt sjögräs vilket skapade naturliga skräpfällor. Även 2020 mättes allt skräp som fastnat i sjögräset under mätperioden mellan Islandsbron och Nybron i centrala Uppsala.

Mätningen genomfördes under sommaren 2019 mellan 13 juni och 23 augusti, två gånger i veckan. Totalt 41 vid mättillfällen.

Uppföljande mätning genomfördes 2020 mellan 23 juni och 11 september, två gånger i veckan, totalt 42 mättillfällen.

Resultat

Resultatet visade en ökning av skräp från 2019. Projektledare för projektet tror att det kan bero på flera anledningar. Under sommaren var en av gatorna intill ån omgjord till sommargågata med extra sittplatser längs med ån. Det kan också vara så att fler har vistats i city och runt ån i sommar på grund av den rådande pandemin. Mätningen 2020 genomfördes några veckor senare än 2019 vilket innebar att invigningar av studenter och skolstart de sista veckorna på mätningen skedde under perioden. 

 

Vilket slags skräp fanns?

Av skräpet som mättes var ungefär en tredjedel skräp från mat och dryck som äts i farten, en tredjedel var skräp relaterat till cigaretter och snus och en tredjedel var annat skräp.

Vilket material var skräpet gjort av?

Totalt samlades 4115 skräpföremål in under skräpmätningen i Fyrisån. Här kan du se vilket material skräpet var gjort av.

Vilken slags plast hittades?

Plast var det absolut vanligaste materialet på skräpet. Men vilken slags plast hittades? Siffrorna är från mätningen 2020.

Kontakt