Teman i Grön Flagg

I Grön Flagg finns det nio olika teman, som är tänkta att ge inspiration och bidra till att arbetet med hållbar utveckling utvecklas och fördjupas. Alla teman är breda och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekologiska, sociala och ekonomiska. Dessutom speglar våra teman de Globala målen för hållbar utveckling, vilket kan vara ett stöd i arbetet med att skapa en hållbar verksamhet. 

 

Stad & Samhälle
Vår stadsmiljö ska ge oss förutsättningar för ett bra liv och vara byggd på ett hållbart sätt. Hur ser ert närområde ut, hur lever ni där och hur skulle det kunna förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv? Viktiga frågor att titta närmare på är t ex mötesplatser för ungdomar, lekplatser för barn, grönområden, kollektivtrafik och kulturell mångfald. Men även de estetiska dimensionerna som fint & fult och arkitektur är spännande.
 

Djur & Natur
En hållbar natur är en förutsättning för att få ett hållbart samhälle. Vilka djur & ekosystem finns i er närhet? Alla behöver vi den lugn och ro som naturupplevelser ger oss. För många en värdefull kontrast till stadens liv. Allemansrätten ger oss rätten att uppleva och utforska naturen, djurlivet och den biologiska mångfalden. Men också ett ansvar, hur ser det ut?
 

Klimat & Energi
Vårt sätt att leva har inverkan på klimatet vilket omfattar allt från produktion till konsumtion. En fråga, som diskuteras allt mer är matproduktionen och dess betydelse för miljön. En annan är val av energikälla såväl för hemmet som industrin. Ny teknik och nya lösningar växer fram i snabb takt. Hur ser de ut? Och vad kan ni göra för att minska energianvändningen?
 

Hav & Vatten
Vi har vatten överallt runt omkring oss. I kranen, sjöarna och haven, snön och i kroppen. Vi är helt beroende av vatten för att överleva. Tillgången till vatten ser olika ut i världen, vilket bl a påverkar vår livsmedelsförsörjning och hälsa. Inom ramen för temat kan elever och barn titta på frågor som berör våra hav och kuster t ex fiske, marin nedskräpning och hur vi människor påverkar dessa ekosystem. 
 

Konsumtion & Resurser
Vad är en hållbar konsumtion? Utbudet av produkter och tjänster ökar, vilket driver konsumtionen. Även tillgängligheten via den växande e-handeln gör att vi lockas och inspireras till att köpa mer. Temat är brett och öppnar upp för att titta på hela värdekedjan; från råvara, rättvis produktion, transporter, märkning av varor till handel och konsumtionsmönster. 
 

Skräp & Avfall
Vi vet idag att 80% av skräpet i haven kommer från land. Frågan är hur vi alla kan bidra till en renare miljö och därmed renare hav? Att inte kasta skräp på gatan eller i naturen är första steget. Vad kan ni göra för att minska nedskräpningen? Lika viktigt är att återvinna material och återanvända t ex kläder. Avfallstrappan är ett verktyg för att studera hur vi var och en samt tillsammans kan göra skillnad. 
 

Kemikalier & Giftfri miljö
Allt består av kemiska ämnen. Just de kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen brukar kallas kemikalier. Många av dessa har vi stor nytta av, men det tillverkas mycket kemikalier idag och vissa dessa orsakar skada såväl på människor som miljö. Vad kan ni göra i er verksamhet för att bli mer kemikaliesmarta?
 

Livsstil & Hälsa
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjligheter till ett tryggt och rikt liv. Det handlar om våra rättigheter till hälsa- och sjukvård, rent vatten, ren luft, hygien och bra näringsriktig mat. Men det handlar också om att upptäcka hur vi ska leva för att må bra i samspel med varandra och med vår miljö. Vad är livskvalitet för er och vad kan ni göra för att barn och elever ska må bra i vardagen? 
 

Global Samverkan
Världen blir alltmer global vad gäller t ex handel, teknik, kultur och utbyte av idéer. En grund för samverkan är de möjligheter som de digitala kanalerna ger, men också alla internationella organisationer som verkar för olika ändamål. Allt från att hjälpa människor i nöd till att främja fred och demokrati i världen. Eco Schools eller Grön Flagg är ett exempel på ett globalt initiativ. 15 miljoner barn världen över, är engagerade och bidrar till en hållbar värld. 

Ladda ned affischer

Här kan du ladda ned nio olika affischer med inspirationsord till våra nio teman inom Grön Flagg. De är anpassade för A3-utskrift, men kan även skrivas ut i A4-format.

Kontakt