Så går en resa till

Grön Flagg-metodiken består av sex noggrant sammansatta steg som hjälper skolor och förskolor att arbeta strukturerat med lärande för hållbar utveckling. Metoden lämnar öppet för olika verksamheters olika behov och barnen eller elevernas inflytande spelar en stor roll. Den viktigaste aspekten är att förstå att alla verksamheter är unika och att sex stegs-metodiken måste anpassas för att passa den egna verksamheten snarare än att verksamheten ska formas efter metodiken.

Grön Flagg-resan

1. Grön Flagg-råd

Att ha ett Grön Flagg-råd är obligatoriskt för alla verksamheter. På förskolan kan rådet bestå av pedagoger från de olika avdelningarna och gärna förskolechef, övrig personal och vårdnadshavare. Inom skolan ska rådet bestå av elevrepresentanter från varje årskurs samt lärare och rektor. Grön Flagg-rådet spelar en viktig roll för att samla upp idéer och driva Grön Flagg-resan framåt. Rådet kan användas för att hjälpa till att samordna och sprida information till den övriga verksamheten.

2. Kartläggning

Grön Flagg-rådet ska i början av resan göra en översyn av verksamhetens behov och möjligheter inom lärande för hållbar utveckling. Syftet är att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna genomföras samt vilka kunskapsområden som kan behöva arbetas med för att nå framgång med globala målen. När kartläggningen görs är det viktigt att Grön Flagg-rådet gör den på ett sådant sätt att hela skolan blir delaktig. Börja med att titta tillbaka på utvärderingen av föregående resa samt vilket centralt innehåll i kursplanerna som behöver gås igenom. Resultatet av analysen kommer att ligga till grund för planen. 

3. Plan

Planen är kärnan i Grön Flagg-arbetet och ska utvecklas med hjälp av resultatet steg 2. Använd kartläggningen för att identifiera skolans prioriterade områden. För arbetet ska vara hanterbart under en tolvmånadersperiod ska ni fokusera på högst tre teman per resa.

Varje utvecklingsområde ska innehålla:

  • Vad ska utvecklingsområdet handla om?
  • Varför ska vi undervisa om det?
  • Hur kommer vi att arbeta med det?
  • Hur kommer barn/elever att ges möjlighet till delaktighet och inflytande
  • På vilket sätt bidrar arbetet till hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt, ekologiskt)

Som i alla delar av Grön Flagg-processen bör eleverna involveras så mycket som möjligt vid utformningen av planen.

4. Genomförande

När Håll Sverige Rent har givit feedback och godkänt er plan är det bara att köra igång! Under genomförandet arbetar ni systematiskt med era utvecklingsområden och dokumenterar ert arbete på valfritt sätt. Dela gärna med er av ert arbete under resans gång, till exempel genom att publicera på en anslagstavla, blogg eller på Instagram.

5. Utvärdering

Efter avslutat arbete reflekterar ni tillsammans kring vad ni har lärt er och vilken handlingskompetens som arbetet bidragit till. Detta skriver ni ner i en utvärdering och skickar in en ansökan om certifiering.

6. Fira och inspirera

Grön Flagg handlar till en stor del om den stolthet och gemenskap som skapas under resan. När Håll Sverige Rent har godkänt er ansökan om certifiering är det dags att hissa flaggan och fira! Ordna en liten fest som passar ihop med era utvecklingsområden och fira tillsammans med föräldrar, kontaktpolitiker, relevanta personer i kommunen, lokal media och andra skolor eller förskolor. Presentera er Grön Flagg-resa genom en utställning, en teater eller en rundvandring på skolan.Den dokumenterade resan går enkelt att dela som en digital presentation i en blogg eller på en webbplats. 

Tidsramar

Låt arbetet följa er vardag och glöm inte att Grön Flagg är ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Kontakt