Programmet erbjuder

Certifiering

Grön Flagg är en kvalitetssäkring av arbetet med lärande för hållbar utveckling. Med hjälp av vårt digitala verktyg granskar och bedömer Håll Sverige Rent att kriterierna för certifieringen Grön Flagg uppfylls. Kriterierna handlar om:

  • Koppling till hållbar utveckling -globala målen.
  • Ämnesövergripande.
  • Mångfald av pedagogiska metoder.
  • Demokratiska arbetssätt.
  • Eleverna har varit delaktiga i utformningen av arbetet.
  • Eleverna har getts möjlighet att visa på handlingskompetens.
  • Arbetet har synliggjorts utanför den egna verksamheten.

Nätverk

Verksamheter inom samma kommun bildar ett kommunnätverk. Har en kommun skrivit Grön Flagg-avtal finns möjlighet att utse en kommunal samordnare. Vi rekommenderar att kommunnätverket träffas regelbundet varje år. För samordnarna finns i sin tur ett nationellt nätverk som samordnas av Håll Sverige Rent. Varje år erbjuds en eller två träffar tillsammans med olika inspiratörer.

Samarbeten

Grön Flagg är en del av det internationella nätverket Eco-Schools. Via nätverket kan ni samarbeta med skolor och förskolor runt om i världen som arbetar med samma tema.

Fortbildning

Grön Flagg ordnar varje år utbildningar på olika orter runt om i landet. Vi skickar ut nyhetsbrev 6 gånger per år som inspirerar och utbildar inom lärande för hållbar utveckling. Under 2019 planeras för en inspirerande webbutbildning.

Inspirationsmaterial

Grön Flagg innehåller inspiration om att arbeta med hållbar utveckling inom de tre dimensionerna. Inspireras av andra medlemmar och hitta exempel i vår exempelsamling och på inspirationstorget.

Stödmaterial

Att arbeta med Grön Flagg innebär strukturerat arbete med lärande för hållbar utveckling. Under 2019 kommer en ny handbok att publiceras om Grön Flagg. I den står allt som behövs för att kunna starta upp och genomföra en resa på bästa sätt.

Personlig rådgivning

Vi ger personlig feedback på planer och nås på mejl eller telefon för att hjälpa till med eller inspirera och stötta under resans gång.

 

 

Gå med i Grön Flagg

Grön Flagg hjälper er att ha ett aktivt hållbarhetsarbete och ökar engagemanget bland eleverna.

Kontakt