ኣብ ናይ ሽወደን ተፈጥሮኣዊ ቦታታት ክሰዓብ ዘለዎ መምርሒ

ኣብ ሽወደን ንምዝዋር ኣብ ተፈጥሮኣዊ ከባቢታት ዝተተሓሓዘ ሕጊ ኣሎ። ሕመረት ናይ’ዚ ሕጊ’ዚ ከኣ፡ ዝኾነ ይኹን፡ ተፈጥሮኣዊ ጉድኣት ክሳብ ዘየስዓበን ንኸባቢ ክሳብ ዘይረበሸን፡ ኣብ ተፈጥሮኣዊ ከባቢታት ብነጻ ክዛወር መስለ ኣለዎ ዝብል ኣምር እዩ።

ኣብ ታሕቲ፡ ነንሕድሕድና ክንፋለጥን፡ ስጋ ክንጠብስን፡ ክንሕምብስን፡ ዓሳ ክንገፍፍን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ፍሬታትን፡ ቃንጥሻን ክንኣርን ዘኽእለና ግሩም ዝኾነ ህዝባዊ መሰላት ክትርኢ ትኽእል።

ምስቲ መሰላት፡ ግዴታታት ድማ ይመጽእ። ስለዚ ንተፈጥሮ ተኸናኸኖ፡ ብድሕረኹም ድማ ናይ ሃስያ ወይ ጉድኣት ምልክት ኣይትግደፍ፡ ከምዚ ምስ እትገብሩ ድማ ደቅኹምን ብጾትኩምን ነቲ ግሩም ተፈትሮ ከስተማቕሩ ይኽእሉ። ነቲ ዝገደፍኩሞ ቦታ ምስ እተባላሽዎን ንተፈጥሮ ምስ ኣትህስዩን፡ ነቲ ሓቢርና ከነስተማቕሮ እንኽእል ተፈጥሮ ደጊም ከምዘይበሃግ ትገብርዎ ማለት እዩ።

ነቲ ፖስተር ኣብ ኮምፕዩተር ምልኣዮ

1. 

ኣብ ገለ-ገለ ኣጋጣሚታት ስፍሓት ናይ ሓደ ጀርዲን ክትፈልጥዎ ኣጸጋሚ ኮይኑ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ከምዚ ምስ ዘጋጥመኩም፡ ክተስተብህሉሉ ዝግባእ ቦታት እዚ ዝስዕብ ክጥቀስ ይኽእል፡-

  • ሓጹር (ችርኮላታት) መንደቕ ወይ ብኣግራብ ዝቆመ ሓጹር ወይ ውን ተፍጥሮኣዊ ሓጹር ከም ሩባ ወይ ውን ፈለግ መሳሊ ምስትብሃል የድልየኩም።
  • ኣብ ከባቢ ውልቃዊ መንበሪ-ኣባይቲ ዝርከብ ሸኻታት።
  • ዝተዘርአ ዕንባባታት፡ ኣግራብ ፍሩታታት፡ ወይ ውን ሓምልቲ ዝተዘርኦ ግራውቲ።
  • ጎጆ፡ ገዛቨትሮን ግድግዳን።

2. 

 ክሳብ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ክህልዉ ዝኽእሉ ንብረት ወይ ዋኒን ናይ ሰባት ዘይተንከፍኩም ወይ ውን ክሳብ ንተፈጥሮኣዊ ከባቢ ጉድኣት ዘየስዓብኩም ቴንዳ ተኺልኩም ክሳብ መዓልታት ክተጽልሉ ክልኩል ኣይኮነን። ኣብ ተኣፋፊ ዝኾነ ከባቢታት፡ ንኣብነት መገሃጫ፡ ዝተዘርአ ግራውቲ ወይ ውን ጀርዲን፡ ቴንዳ ካብ ምትካል ተቆጠቡ። ብዜካ’ዚ ካብ ህንጻታትን ጽርግያን ካልእ ታሪኻዊ ቦታታት ወይ ውን  ህንጻታት ቴንዳ ካብ ምትካል ተቆጠቡ። ብዝሕ ዝበልኩም ምስ እትኾኑ፡ ኣብ ከባቢ ህንጻ ወይ ውን መንበሪ-ኣባይቲ ንምንፋስ ክትዕስክሩ ምስ እትደልዩ፡ ካብ ዋና ህንጻ ወይ ውን ነባሪ ፍቓድ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ።

3.

መጋርያ (ሓዊ) ክትኣጕዱ ምስ እትደልዩ፡ ከባብያዊ ጉድኣት ከስዕብ ኣብ ዘይክእል ቦታ እጎድዎ። እቲ ዝበለጸ ናይ መጋርያ መሳርሒ ምጥቃምን፡ ንምቍጽጻሩ ንኽጥዕም ድማ፡ ንእስ ዝበለ መጋርያ ምስ ዝኸውን ተመራጺ እዩ። ኣብ ኣኻውሕ ዘለዎ ከባቢታት ሓዊ ኣይትእጎዱ። ምኽንያቱ ኣኻውሕ ብሓዊ ክነቅዕ ስለዝኽእል። ቅድሚ ምኻድኩም ከኣ፡ ዝኾነ ይኹን ዝተረፈት ንጣር ሓዊ ከይትህሉ ምርግጋጽ ከድልየኩም እዩ። ሓደጋታት ምስፍሕፋሕ ባርዕ-ሓዊ እናረኣኹም ወይ ውን ንቑጽ ክሊማዊ ኩነታት ኣብ ዘለወሉ እዋናታ ሓዊ ኣይትእጎዱ። ሃገራዊ ፓርኪታት (መናፈሻታት) ካልእ ማእከላት ምዕቃብ ከባቢ ንሓዊ ምእጓድ ዝምልከት ኣዝዩ ተሪር ሕግታት ኣለወን። ሓደጋ ባርዕ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ከኣ፡ ናይ ምእጓድ ሓዊ እገዳ ክእውጃ ይኽእላ እየን። ሓዊ ምእጓድ ክልኩል ድዩ ኣይኮነን ንምፍላጥ ዝምልከቶ ምምሕዳር ከባቢ ወይ ወረዳ ምሕታት የድልየኩም። 

4. 

ርስሓት/ጎሓፍ ምቅጻል ፍጹም ዝተኸልከለ እዩ። እቲ ፍታሕ ግን ቀሊል እዩ። ጎሓፍኩም ምሳኹም ንገዛ ተማልእዎ። መጕሓፊ ገረወናታት ምስ ዝህሉ ኸኣ። ርስሓትኩም ኣብኡ ጎሓፍዎ። 

5.

 ምስ ምዱብ ናይ ካምፒን ቦታታት ክነጻጸር እንከሎ፡ ኣብ ጎልጎል ካምፒን ክትገብሩ ምስ ኣትደልዩ ወትሩ ሽቓቕን ባኞን የብሉን። ኣብ ከምዚ ቦታታት ሽንቲ-ቀልቀል ክትወጹ ምስ እትደልዩ ብኽብረትኩም ካብ ወሓይዝን ሩባታትን ከምኡ ውን ካብ ግራውትን እንስሳታት ማሕረስን ርሕቕ ኢልኩም ውጹ። ሽንቲ ቀልቀልኩም ድማ ኣብ ጉድጓድ ኣእቲኹም ድፈንዎ። መጽረዪ እተጠቀምኩምሉ ወረቐት ውን ኣብ ደገ ኣይትግደፉ። እተጠቀምኩምሉ ወረቐት እምበር ወይ ኣብ መሬት ቅበርዎ ወይ ውን ኣብ ፕላስቲክ ኣእቲኹም ምሳኹም ውሰድዎ።  

6.

ኣብ ጫካታት ቁሸታትን ምንቅስቓስ ፍቁድ እዩ። እዚ ኾይኑ ግን፡ ኣብ ግራውትን ዳግማይ ዝተዘርአ ኣግራብን ካልእ ተነቃፊ ከባቢታት ዕንወት ምስዓብ ክልኩል እዩ። ብሽግሌታ ወይ ውን ፈረስ ተወጢሕኩም ትናፈሱ ምስ እትህልዉ፡ ከባብያዊ-ሃስያ ንምንካይ ምቹእ መንገዲታት ረጊጽኩም ምሓላፍ የድልየኩም። ብዜካ’ዚ ካብ ሓደ ውልቀ-ሰብ ንላዕሊ ብዙሓት ሰባት ዝያዳ ከባብያዊ-ሃስያ ከውርዱ ከም ዝኽእሉ ውን ምፍላጥ የድልየኩም። 

7. 

ኣብቲ ክትንቀሳቐሱሉ ፍቁድ ዝኾነ ከባቢታት ንምብጻሕ፡ ምናልባት ማዕጾ ከፊትኩም ክትሓልፉ ወይ ውን ሓጹር ክትነጥሩ ይፍቀደኩም እዩ። እዚ ግን ብዋጋ ንብረት ናይ ዋና ግራት ወይ ጀርዲን ወይ ውን ኣሰር ናይ ሃስያ ብዘኸትል መልክዕ ክካየድ የብሉን። ካብ እንስሳታት ሕርሻ ብዝተኻእለ መጠን ክትርሕቁ ፈትኑ። ካልእ መሕለፊ መንገዲ እንከለኩም፡ ማዕጾ ወይ ውን ሓጹር ምንጣር ምኽኑይ ኣይከውንን እዩ። ሓጹር ክትነጥሩ ግድን ምስ ዝኸውን ከኣ፡ ብኽብረትኩም ሃስያ ብዘየውርድ መልክዕ ንጠሩ። 

8. 

ነብሒ፡ ዕንባታት ወይ ውን ቃንጥሻ ክትቅንጥቡ ዝወደቀ ጨናፍራት ኣግራብ ውን ከተልዕሉ ፍቑድ እዩ። ገለ-ገለ ዕንባታት ግን ከይቕንጠቡ ብሕጊ ዝተኸልከሉ እዮም። እዚ ማለት ከኣ፡ ክትቕንጥብዎም ኣይፍቀዱን እዮም። ጨንገር፡ ጨናፍር፡ ልሕጺ፡ ኣቍጽልትን ካልእን ናይ ዝዓቢ-ዘሎ ተኽሊ ምቅንጣብ ወይ ምልዓል ክልኩል እዩ። ጨናፍር ክትሰብሩ ወይ ውን ኣግራብ ምቍራጽ ክልኩል እዩ። 

 

9. 

ኣብ ሕዙእ ከቢታትን ሃገራዊ ፓርክታትን፡ ንምንቅስቓስ ዘፍቕድ ወይ ውን ዝኽልክል ፍሉይ ሕግታት ክህሉ ይኽእል። ኣብቲ ክትዛወሩሉ እትደልዩ ከባቢታት እንታይ ዓይነት ንምቅስቓስ ዝምልከት ሕግታት ምህላዉ ተገንዘቡ። ኣብ ፓርክታት ንዝርከብ ሓበሬታን መምርሒታትን ዝሓዘ ታቤላታት ብግቡእ ኣንብብዎ። 

 


10. 

ኣብ ጫካዊ ካባቢታት ብሽክለታ ክትዝውሩ ወይ ውን ፈረስ ከተጋልቡ ኣዝዩ መሳጢ እኳ እንተኾነ፡ ከምዚ ክትገብሩ እንከለኹም ግን፡ ኣብ ካልእ ኩነታት ንዝርከቡ ሰባት ወይ ውን እንስሳታት ትርብሹ ከይትህልዉ ግን ምጥንቃቕ የድልየኩም። መሰል ነጻ-ምንቕስቃስ ኣብ ተፈጥሮኣዊ ቦታታት ንኹሉ ዝምልከት እዩ። ኣብ እዋን ሓጋይ ብፍላይ ኣዕዋፍ እንቋቍሖአን ዝነቍሓሉ ግዜ ስለዝኾነ፡ ኩነታት እንስሳታት-ዘገዳም ከኣ ብሓፈሻ ኣብ ተነቃፊ ኩነታት ዝርከበሉ ግዜ ስለዝኸውን ኣዚኹም ጥንቁቓት ምዃን ከድልየኩም እዩ።

11. 

ኣብ ጫካዊ ካባቢታት ብሽክለታ ክትዝውሩ ወይ ውን ፈረስ ከተጋልቡ ኣዝዩ መሳጢ እኳ እንተኾነ፡ ከምዚ ክትገብሩ እንከለኹም ግን፡ ኣብ ካልእ ኩነታት ንዝርከቡ ሰባት ወይ ውን እንስሳታት ትርብሹ ከይትህልዉ ምጥንቃቕ የድልየኩም። መሰል ነጻ-ምንቕስቃስ ኣብ ተፈጥሮኣዊ ቦታታት ንኹሉ ዝምልከት እዩ። ኣብ እዋን ሓጋይ ብፍላይ ኣዕዋፍ እንቋቍሖአን ዝነቍሓሉ ግዜ ስለዝኾነ፡ ኩነታት እንስሳታት-ዘገዳም ከኣ ብሓፈሻ ኣብ ተነቃፊ ኩነታት ዝርከበሉ ግዜ ስለ ዝኸውን ኣዚኹም ጥንቁቓት ምዃን ከድልየኩም እዩ።

12. 

ኣብ ጫካታትን ቁሸታትን ሽወደን ተሽከርከርቲ ምጥቃም ክልኩል እዩ። ካብ ጽርግያታት ወጺእካ ተሽከርከርቲ ምምራሕ ኣብ ሽወደን ብዜካ ኣብ ገለ-ገለ ከባቢታት ብሓፈሻ ክልኩል እዩ። መኪናኹም ወትሩ ኣብ ጫፍ ናይ ጽርግያ ከተጽግዑ ፍቁድ ኮይኑ፡ ምጽጋዕ ናይታ መኪና መንገዲ ዝዓጹ፡ ንኸባቢ ወይ ውን ንንብረት ናይቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓረስቶት ዝሃሲ ክኸውን የብሉን።

 

 

Kontakt