Nytt digitalt verktyg för att minska plast i havet

Det digitala verktyget BLASTIC gör det enklare för kommuner att arbeta förebyggande mot plast i havet.

För att minska plasten i havet behöver vi ta ett gemensamt grepp om problemet och stoppa skräpet vid källan. Här kan kommuner göra stora insatser, både genom egna åtgärder men även genom att underlätta för sina invånare så att det blir lätt att göra rätt. Effekterna av nedskräpning är både miljömässiga, ekonomiska och sociala. Som kustkommun eller kommun med vattendrag som når havet så lönar det sig därför att ha åtgärder mot marin nedskräpning i sin kommunala avfallsplan.

Nu finns det digitala verktyget BLASTIC som underlättar kommunens arbete mot att plast blir skräp och hamnar i havet. Verktyget är fritt att använda (men kräver lösenord) och hittas här: https://blastic.hsr.se/

Intresserad? Hör av dig direkt till Stefan Hållberg på stefan.hallberg@hsr.se eller 073-699 04 16 som hjälper dig med inloggningsuppgifter.

Finansiering och bakgrund - EU-projektet BLASTIC

BLASTIC-verktyget möjliggjordes med finansiering från Naturvårdsverket under år 2019 och är en fortsättning på det EU-projekt som Håll Sverige Rent ledde under 2016-2018.

I BLASTIC användes ett nytt grepp för att ta regionala och nationella strategier till en praktisk användning på lokal nivå. Det övergripande målet med projektet var att minska den marina nedskräpningen från urbana områden. Syftet var därför att ta fram en vägledning för kommunen hur man kartlägger potentiella källor till nedskräpningen och tar fram åtgärdsplaner. Resultatet ligger till grund för det digitala verktyget som Håll Sverige Rent sedan utvecklat.

I EU-projektet BLASTIC ingick även att ta fram en metod för att mäta skräp i rinnande vatten och testa vägledningen i ett antal pilotkommuner samt ta fram åtgärdsplaner mot marint (plast)skräp i pilotkommunerna. Projektet utvecklade också en kunskapsbank för att på det viset öka medvetenheten om både de miljömässiga och de socio-ekonomiska effekterna av marint skräp.

Alla rapporter från BLASTIC finns översatta till svenska i det digitala verktyget. Kunskapsbanken och publikationer på engelska hittas på www.blastic.eu

EU-projektet BLASTIC finansierades av Centrala Östersjöprogrammet. Förutom Håll Sverige Rent som ledde projektet deltog även Håll Skärgården Ren (Finland), IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environmental Institute Tallin, SYKE (Finland), Fee Latvia, Åbo kommun och Tallins kommun. Pilotområde i Sverige var Södertälje kommun.

Kontakt