Håll Sverige Rent ska mäta nedskräpningen i Sverige

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell skräpmätning för att få underlag till genomförandet av EU:s engångsplastdirektiv. Efter en upphandling är det nu klart att Håll Sverige Rent kommer att genomföra mätningen.


Bakgrund till den nationella mätningen - Engångsplastdirektivet

Engångsplastdirektivet ska förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön. Medlemsländerna ska införa en rad krav för att minska plastens inverkan på miljön och förbjuda vissa plastprodukter. Dessutom innehåller direktivet krav på att medlemsländerna ska göra det som behövs för att minska förbrukningen av muggar och livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk. Vissa engångsartiklar av plast kommer att förbjudas medan andra ska minska i förbrukning. Andra åtgärder och förändringar är produktmärkning, informationsåtgärder, nationella minskningsmål, ökade insamlingsmål och utökat producentansvar.

Mätningen

Den nationella skräpmätningen ska göras inom tätort, landsbygd, turistområden och värdefulla naturområden. Håll Sverige Rent har arbetat med skräpmätningar under lång tid och har etablerade metoder framtagna ihop med Statistiska centralbyrån.

Resultat endast på nationell nivå

Metoden som används i den nationella mätningen skiljer sig dock något från Håll Sverige Rents ordinarie metoder, bland annat genom att det kommer att vara färre undersökningspunkter per kommun. Resultaten kommer ge en bild av nedskräpningen på nationell nivå, men inte på kommunnivå. Kommuner har därför fortfarande stor nytta av att göra egna mätningar med Håll Sverige Rents metoder. Mätningen genomförs under en bestämd vecka i juni och har delvis andra protokollkategorier än de ordinarie mätningarna. Ytan mäts inte heller upp med samma noggrannhet, så snittet per 10 kvm blir mer en uppskattning på nationell nivå. I den nationella mätningen efterfrågas även vikt på skräpet.

Urval av kommuner

För att man ska kunna uttala sig om hela Sverige har Håll Sverige Rents samarbetspartner Statisticon gjort ett stratifierat slumpmässigt urval om 75 av Sveriges alla 290 kommuner. De har delats in i landsbygd och stad enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommunindelning. De har sedan dessutom delats in i fyra grupper (strata) efter centralortens invånarantal. Mätningen kommer att genomföras i de utvalda kommunernas centralorter, i centrumkärnan. Det är personal från Academic Wok som kommer att genomföra mätningen under 7 dagar i juni.

Turistområden och värdefulla naturområden

Utöver mätningen i tätort och landsbygd ska även stickprov från turistområden och värdefulla naturområden göras.

Här kan du läsa pressmeddelandet om beslutet om nationell mätning >>

Frågor och svar

Vad kommer att krävas av de kommuner som blir utvalda?

• Vi kommer att fråga utvalda kommuner om de kan bistå med en lokal där personalen kan mäta och väga skräpet under den aktuella veckan.
• Vi kommer att be kommunen om uppgifter kring städning - intervall och tider.
• Vi kan också behöva viss hjälp med att avgränsa centrumkärnan i vissa kommuner.

Kontakt