Mät skräp i tätorten

När det gäller skräpmätning i tätorter skiljer sig metoden lite åt beroende på om det är en större eller mindre tätort. Här nedan kan ni läsa om vad som gäller i båda fallen. 

 

Större tätort

Med större tätorter menas tätorter med fler än 20 000 invånare eller som har en tydlig stadskärna.

1. 

Skräpmätningen i stadsmiljö sker i de mest centrala delarna av staden, där ni tittar på skräp på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor inom ett valt område i den centrala tätorten, cirka 1 kvadratkilometer stort (minst 0,35 kvadratkilometer).

2.

Koordinatpunkter slumpas ut. Vid varje punkt mäter ni på båda sidor vägen om det är möjligt. Mätpersonalen mäter upp ytorna vid varje punkt och räknar sedan skräpet och fyller i det digitala protokollet efter materialtyp och skräpsort. 

3.

Mätningen genomförs under en 2 - 4 veckor lång period någon gång under maj till september, så att variationer i väder och andra förhållanden fångas upp. Det är viktigt för jämförelsen att ni väljer samma veckor varje år ni mäter.

 

4.

Kommunen får efter mätningens slut ett så kallat Skräpfacit med sammanställningar och diagram över skräpet i området, ett dokument som gör att uppföljningen av målen och åtgärderna i avfallsplanen blir enkel och tydlig.


Mindre tätort

Med mindre tätorter menas tätorter med mellan 12 000 - 20 000 invånare.

1.

Kommunen avgränsar ett område i centrala tätorten i samråd med Håll Sverige Rent och Statisticon. 

2.

Koordinatpunkter slumpas ut i det avgränsade området. Dessa mäts sedan under 7 dagar. Vid varje punkt mäts en yta upp och skräpet räknas och det digitala protokollet fylls i.

3.

Resultatet sammanställs sedan i ett så kallat Skräpfacit med tabeller och diagram över vilket slags skräp ni hittat och hur mycket av varje sort. Det gör det lätt att följa upp mål i avfallsplanen och även att få ledtrådar om vilka åtgärder som behövs.

Börja mäta skräp

Börja mäta skräp genom att göra en beställning.

Kontakt