Så räknade Borås Stad på kostnader för nedskräpning

För att öka kännedomen om vad nedskräpningen kostar kommunen har Borås Stad valt att göra en redovisning av kostnaderna under 2017. Detta för att kunna problematisera nedskräpningen men också för att kommunicera med invånarna hur mycket av skattemedlen som faktiskt tas i anspråk för att arbeta med renhållning utöver den ”ordinarie” avfallshanteringen.

Totalt var kostnaden för nedskräpning i Borås Stad 4 837 000 kr under 2017. Här kan du se exakt hur Borås Stad räknat på sina kostnader. De största utmaningarna med arbetet har varit att få in aktuella uppgifter från berörda aktörer samt att reda ut vad som är relevant att ha med i beräkningen.

Kostnader för nedskräpning i Borås Stad 2017

Tekniska förvaltningen

Kostnadsberäkning från Tekniska förvaltningen innefattar endast kostnader för skräp på fel plats.

 • Städning centralorten 3 700 000 kr
 • Städning tätorterna 260 000 kr
 • Total kostnad skräp på fel plats (städning) 3 960 000 kr

Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningen verksamhetsområde Återbruk förser Borås Stad med två bidragsanställda personer som utför skräpplockning och andra städuppdrag. Beräkningen av kostnaden för de marknadspolitiska insatserna har innefattar lön, kostnad för fordon och drivmedel, verktyg och arbetskläder samt administrativa kostnader.

 • Antal anställda: Totalt 2 st bidragsanställningar.
 • Arbetstid: 30 h/vecka per person.
 • Lön: Totalt för 2 st anställda sysselsättningsgrad 75 % - 30 600 kr/mån x 12= 367 200 kr
 • Kostnad för fordon och drivmedel: 9800 kr/månad x 12 = 117 600 kr
 • Arbetskläder och verktyg: 5000 kr
 • Totalt: 490 000 kr

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Kostnaden för skräpplockningen och städning på de kommunala badplatserna står Fritids- och folkhälsoförvaltningen för och den var 84 000 kr.

Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö tar hand om de uppdrag som kommer in via Håll Sverige Rent-appen och detta är huvudsakligen illegala tippningar. Kostnaderna innefattar handläggningstid samt omhändertagande av avfallet och var 87 000 kr.

Investeringskostnader

De inköp Borås Stad gjorde av maskiner och fordon vars huvudändamål var att användas vid skräpplockning var inköp av en fimpsug. Kostnaden för den var 216 000 kr. Denna gjordes utifrån resultatet av skräpmätningen som tydligt visar på fimp-problematiken. Övriga kostnader för andra diverse maskiner och verktyg som används vid omhändertagande av skräp är inte inkluderat i kostnad för städning.

Övriga kostnader som inte är med i kostnadsberäkningen

Fast organisation

Kostnad för den ”fasta organisationen” som arbetar med renhållning, ordinarie sophantering och tömning av papperskorgar är inte inkluderat i beräkningen. Borås Stad har särredovisade kostnader för plockning av skräp och tömning av papperskorgar, och därmed kan de redovisa dem var för sig.

 • Organisation centralorten 2 500 000 kr
 • Organisation tätorterna 360 000 kr
 • Tömning papperskorgar centralort 1 870 000 kr
 • Tömning papperskorgar tätort 24 000 kr

Ferieungdomar

Borås Stad hade 24 st ferieungdomar som sommartid arbetade med skräpplockning under 2017.

 • 120 h per period x 24 st ferieungdomar= 2880 h totalt.
 • Halva gruppen under 18 år och halva gruppen över 18 år.
 • Under 18 år 68,50 kr/h x 1440 h = 98 640 kr
 • Över 18 år 74,50 kr/h x 1440 h = 107 280 kr
 • Totalt: 205 920 kr

Kommunala bostadsbolag

Utöver de redovisade kostnaderna för nedskräpningen har Borås Stad andra aktörer som arbetat med den faktiska renhållningen och i förebyggande syfte men som de valt att exkludera i beräkningen. De kommunala bostadsbolagen står för en stor del av dessa kostnader.

Satsade resurser

Utöver de ”ordinarie” kostnaderna Borås Stad har för renhållning så satsas det också en del resurser på att hålla Borås så rent och snyggt i huvudsakligen ett förebyggande syfte. Dessa ingår inte på något sätt i kostnadsberäkningen, utan dessa ses mer som förebyggande och kunskapshöjande satsningar.

 • Mobile Info Center

  MIC är en mobil informationscentral som hjälper flera olika kommunala verksamheter, räddningstjänsten och ibland även polisen med att sprida information i Borås.

  Med hjälp av en husbil förflyttar sig personalen mellan stadsdelarna för att informera framförallt om avfallshantering och brandsäkerhet på de största invandrarspråken. Ibland informerar de även om andra samhällsfrågor, som till exempel i samband med valen om varför det är viktigt att rösta och hur det går till.

  För det mesta befinner sig MIC i de invandrartäta bostadsområdena Norrby och Hässleholmen, där det bor många som inte är vana vid det svenska sättet att ta hand om avfall.

  Verksamheten startade som ett samarbete mellan Borås Stad, Räddningstjänsten, Borås Energi och Miljö och AB Bostäder. Rent organisatoriskt tillhör den Arbetslivsförvaltningen.

  Budget för MIC 2017 var 1 500 000 kr.

 • Borås rent och snyggt

  Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås City, Navet, AB Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs Räddningsförbund. Tillsammans arbetar de för en renare stad på många olika sätt. Bland annat genom samordning av Håll Sverige Rents Vi håller rent-kampanj varje år, tillhandahållande av en app där alla kan rapportera nedskräpning, årlig mätning av skräpet i stadskärnan, systematiskt arbete med placering av papperskorgar på rätt plats, drivande av attitydskapande arbete via massmedia och sociala medier samt kontinuerligt arbete gällande avfallshantering på flera olika språk. 

  Borås Rent och Snyggt har 2018 en budget om 330 tkr som har finansierats enligt följande:

  - Fritids- och folkhälsoförvaltningen                 60 tkr
  - Tekniska förvaltningen                                    60 tkr
  - Borås Energi och Miljö                                    60 tkr
  - AB Bostäder                                                    60 tkr
  - Miljöförvaltningen                                           30 tkr
  - Arbetslivsförvaltningen                                   30 tkr
  - Servicekontoret                                               30 tkr

Kontakt