Fira Grön Flagg-dagen den 11 november!

Grön Flagg-dagen den 11 november är den stora hållbarhetsdagen för skolor och förskolor runtom i Sverige. Förutom att alla som arbetar med Grön Flagg får hissa den fina flaggan, delar Håll Sverige Rent ut priser i kategorierna Årets Hållbara Förskola, Skola och Gymnasium. 

Stort grattis till förra årets vinnare!


Årets Hållbara Förskola 2020

Mjölnartorpets förskola i Karlstad tilldelas priset för en Grön Flagg-resa med internationellt samarbete och kreativa arbetssätt som möjliggjort att barnens idéer har konkretiserats och kunnat omsättas till verklig handling.

Årets Hållbara Grundskola 2020

Läroverket i Hudiksvall tilldelas priset för en Grön Flagg-resa där eleverna har fått vara hållbarhetsaktörer på riktigt då en stor del av deras hållbarhetsarbete har varit verklighetsförankrat i omgivande samhälle. Skolan har även lyckats väl med att arbeta ämnesövergripande i flertalet ämnen.

Årets Hållbara Gymnasium 2020

Nicolaiskolan i Helsingborg tilldelas priset för en hållbarhetsresa som täcker alla de tre perspektiven av hållbar utveckling och där även det ”fjärde” perspektivet kultur får plats. Eleverna har fått möjlighet att känna att deras arbete gör skillnad.

Årets Hållbara Förskola 2020 - nominerade
 

Stella Nova Förskola i Hallonbergen, Sundbyberg

För ett fint Grön Flagg-arbete med en mångfald av aktiviteter som innefattar samtliga dimensioner av hållbar utveckling. För sitt externa samarbete med lokala aktörer där barnen varit med och tagit fram papperskorgar. För en hållbarhetsresa där barnen aktivt har bidragit till minskad nedskräpning i sin närmiljö och påverkat andra att göra detsamma.

Förskolan Ugglan, Linköping
För en inspirerande Grön Flagg-resa med fokus på global samverkan. För ett hållbarhetsarbete där barnen varit delaktiga och haft inflytande i hela processen. Barnens stora engagemang har resulterat i en egen bok om alla barns rättigheter och en robotskräpplockare som barnen marknadsfört till olika företag. 

Oknö naturförskola, Mönsterås
För en spännande resa med Grön Flagg som utmärker sig genom stor handlingskraft hos barnen. För en resa där barnen fått ökad förståelse för hur avfall kan sorteras och återvinnas. Barnen har, genom egna medborgarförslag, påverkat kommunen att placera en återvinningsstation vid deras förskola.

Mjölnartorpets förskola, Karlstad
För en Grön Flagg-resa som visar på stor handlingskraft i temat Skräp & Avfall där barnen påverkat sin omgivning att inte skräpa ned. För förskolans spridning av sitt hållbarhetsarbete, genom vernissage, medverkan i lokalpress och ett internationellt samarbete med en annan förskola. 

Hasselbols förskola, Sunne
För ett hållbarhetsarbete där barnens engagemang har spridit sig som ringar på vattnet genom deras hållbarhetstips på kommunens blogg, reportage i lokaltidningen och ett medborgarförslag. För deras Grön Flagg-resa med fokus på att möta varandra med respekt i naturen, öka medvetenheten om vattenförbrukning lokalt och globalt samt för deras insats att minska matsvinnet.

Årets Hållbara Grundskola 2020 - Nominerade
 

Parkhemsskolan, Botkyrka
För ett inspirerande arbete inom Grön Flaggs tema Livsstil & Hälsa där ett uteklassrum byggts för att främja elevernas fysiska och psykiska hälsa. Skolans elever och aktörer i Botkyrka har varit delaktiga genom hela processen. För ett hållbarhetsarbete med fina kopplingar till samtliga dimensioner av hållbar utveckling. 

Fredsbergs friskola, Töreboda
För en Grön Flagg-resa där samtliga elevers delaktighet och inflytande löper som en röd tråd genom hela resan. För ett hållbarhetsarbete där eleverna fått ökad kunskap om energikällor, klimatförändringar, återbruk samt hur fysisk aktivitet påverkar det egna välbefinnandet. För skolans spridning av arbetet i sociala medier och för samarbeten med lokala aktörer.

Ullvi skola, Leksand
För en inspirerande Grön Flagg-resa med tydlig koppling till samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Skolan har samarbetat med Leksands marionetteater och tillverkat handdockor och rekvisita av återvunnet material för att bidra till en cirkulär ekonomi. För elevernas handlingskraft att sprida sitt hållbarhetsarbete till närsamhället genom en musikalisk miljömanifestation.

Läroverket, Hudiksvall
För ett engagerat hållbarhetsarbete där eleverna genom Grön Flagg-temat Skräp & Avfall arbetat lokalt för ett mer hållbart Hudiksvall, med konkreta förslag på hållbara lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägdes in. För skolans arbete med att sprida och inspirera på kommunal nivå där eleverna har visat på handlingskompetens. För skolans ambition att integrera hållbar utveckling i alla skolans ämnen. 

Solbackens Montessoriskola, Österåker
För elevernas handlingskraft och vilja att göra skillnad i praktiken. För en Grön Flagg-resa där eleverna samarbetat med ett äldreboende och tillsammans med de boende plockat skräp, ett initiativ som bidragit till såväl ekologisk som social hållbarhet. För ett påverkansarbete som möjliggjort en sopsorteringsstation på skolgården.

Årets Hållbara Gymnasium 2020 - Nominerade
 

Vasaskolan, Gävle
För en inspirerande Grön Flagg-resa där eleverna förmedlar framtidstro och visar på stor handlingskompetens. För elevernas breda spridning av sitt hållbar-hetsarbete; från sociala medier till en föreställning. För sitt samarbete med Gästrike återvinnare som mynnade ut i en utställning med kläder och accessoarer av återbrukat material. 

Polhemsskolan, Gävle
För att skolan, med konkreta och praktiska exempel, visat hur man kan utbilda och långsiktigt stödja elever i frågor som rör hållbar utveckling. För en Grön Flagg-resa som har lett till ökad medvetenhet i flera hållbarhetsdimensioner, i allt ifrån val av miljövänliga hårprodukter till ett schysstare resande. 

Nicolaiskolan, Helsingborg 
För skolans drivkraft att minska sitt matsvinn genom nya, kreativa lösningar. Elevernas engagemang genomsyrar hela resan med Grön Flagg och har bland annat resulterat i en hållbar skolkafeteria med ett ekologiskt fikautbud och minskad förbrukning av engångsplast. För deras externa samarbeten, däribland med IKEA, i syfte att återbruka material och bidra till såväl ekologisk som ekonomisk hållbarhet.
 

Årets hållbara förskola

Kyrkhults förskola, Olofström
För en Grön Flagg-resa utifrån ett lokalt och globalt perspektiv där barnen bland annat har fått ökade kunskaper om regnskogen, klimatförändringar, biologisk mångfald och odlingar. För ett stort engagemang hos barnen att sprida sitt arbete om hur man blir en planetskötare. 

Årets hållbara grundskola

Gröndalsskolan, Nynäshamn
För ett varierat arbete inom flera hållbarhetsfrågor och för en Grön Flagg-resa som har genomsyrats av elevernas delaktighet. För deras samarbete med andra skolor samt för deras möjligheter till inflytande i kommunens arbete.

Årets hållbara gymnasieskola

Öresundsgymnasiet Landskrona, Landskrona
För deras arbete med beteendeförändring för att minska matsvinnet, öka återvinningen och konsumera mer hållbart. För ett aktivt och engagerat Grön Flagg-råd som har inspirerat och informerat om en hållbar livsstil, såväl lokalt som globalt och i flera olika kanaler.

Förskola

Förskolan Myrstacken, Linköping
För en hållbarhetsresa där barnens delaktighet varit i fokus med vänskap och välbefinnande som en röd tråd. För ett Grön Flagg-arbete med fina kopplingar till de tre dimensionerna av hållbar utveckling.

Förskolan Ugglan, Linköping
För ett inspirerande arbete inom Grön Flaggs tema Hav & Vatten, en resa med fokus på olika delar av vattenfrågan och länkat till alla tre dimensionerna av hållbar utveckling. För det externa samarbetet med Göta kanal där barnen fick möjlighet till att sprida sitt arbete för en mer hållbar miljö och framtid. 

Vångens förskola, Skurup
För ett hållbarhetsarbete där barnen har dragit egna slutsatser om olika energialternativ ur ett miljöperspektiv. För en Grön Flagg-resa där barnen har fått en förståelse för att det är möjligt att påverka sin omvärld. 

Tranmurs förskola, Gävle
För en Grön Flagg-resa där barnen visat på handlingskraft genom att påverka och informera närsamhället om nedskräpningens konsekvenser. För ett hållbarhetsarbete där barnen har fått lära sig att respektera varandra, djuren och naturen.

Grundskola

Grantomta montessoriskola, Värmdö
För skolans arbetssätt, där man integrerat ett miljötänk i den vardagliga verksamheten. För att eleverna i sin Grön Flagg-resa har visat på handlingskompetens där de utifrån nya kunskapar har haft ett kritiskt tänkande och bidragit till mer hållbara lösningar.

Lidhemsskolan, Västervik
För ett engagerat hållbarhetsarbete som har uppmärksammats av kommunen och för elevernas visade stöd för klimatfrågan. För en Grön Flagg-resa som har bidragit till en ökad medvetenhet och vilja att arbeta för en hållbar utveckling.

Prästslättsskolan, Karlshamn
För att eleverna har visat på ett starkt engagemang och handlingskraft genom kontakt med press och politiker. För ett ämnesövergripande hållbarhetsarbete där alla eleverna haft möjlighet att påverka skolans Grön Flagg-resa.

Vittsjö skola, Hässleholm
För en ökad kunskap och nya insikter om vatten, där skolan och fritids har samverkat i sitt hållbarhetsarbete. För en Grön Flagg-resa med både ett lokalt och ett globalt perspektiv, där eleverna fått ökad förståelse om vikten av omtanke för naturen.

Gymnasieskola

Almåsgymnasiet, Borås
För att hela skolan har arbetat aktivt med olika hållbarhetsfrågor inom de tre dimensionerna. För en Grön Flagg-resa som har fokuserat på inkludering och mångfald samt ett arbete som lett till flera externa samarbeten.

Uppsala Yrkesgymnasium Jälla, Uppsala
För ett kontinuerligt Grön Flagg-arbete med att skapa en trivsam miljö på skolan och för deras insatser för att öka elevernas välmående. För deras bidrag till den cirkulära ekonomin.

 

Kontakt