Upplevd skräpsituation i parker

När en skräpmätning i parkmiljö genomförs gör man sedan 2013 även en visuell bedömning av mätytan och bedömer nedskräpningsgraden i förhållande till en given skala mellan ett och fem. Till sin hjälp har mätgruppen en fotoguide. Skalsteget ett (1) innebär att ytan är helt fri från skräp. Skalsteget fem (5) representerar den högsta graden av nedskräpning.

1. Ej nedskräpad yta (inga synliga skräpföremål)
2. Lätt nedskräpad yta (fåtal synliga skräpföremål)
3. Ganska nedskräpad yta (stort antal skräp / stor andel av mätyta nedskräpad)
4. Mycket nedskräpad yta (betydande mängd skräp / betydande del av mätyta nedskräpad
5. Extremt nedskräpad yta (extremt stort antal skräpföremål / hela mätyta täckt av skräp)

Hur upplever du nedskräpning i parkmiljö?  

Nedan ser du resultaten från de visuella bedömningar som gjorts i parkmiljö 2013-2020.

Kontakt