Skräpmätning i rinnande vatten

Under sommaren 2019 genomfördes ett pilotprojekt i Fyrisån i Uppsala för att se hur man kan mäta skräp i rinnande vatten. Mätningarna gjordes tillsammans med Uppsala kommun och Statisticon.

Fyrisån rinner genom centrala Uppsala från norr till söder och mynnar ut i Ekoln, Mälaren. Under vår, sommar och höst är det många som sitter längs ån och äter medhavd mat och dryck.

Målet med projektet var att hitta rätt åtgärder för att minska skräpet i Fyrisån. För att kunna göra det behövdes mätningar som visar hur mycket och vilken typ av skräp som hamnar i ån och som riskerar att hamna på botten eller föras vidare i ån och ut i Mälaren.

Skräp i läns under skräpmätning i Fyrisån

Så gick mätningen till

En läns sattes upp vid Islandsbron för att fånga upp skräpet som hamnar i ån i centrala delen av Uppsala. Skräpet som fastnade i länsen räknades, kategoriserades och togs bort vid varje mättillfälle.

Inför första mättillfället upptäcktes också att det var lågt vattenflöde och högt sjögräs vilket skapade naturliga skräpfällor. Allt skräp som fastnat i sjögräset mättes också under mätperioden mellan Islandsbron och Nybron i centrala Uppsala.

Mätningen genomfördes under sommaren 2019 mellan 13 juni och 23 augusti, två gånger i veckan. Totalt 41 vid mättillfällen.

 

Vilket slags skräp fanns?

Av skräpet som mättes var ungefär en tredjedel skräp från mat och dryck som äts i farten, en tredjedel var skräp relaterat till cigaretter och snus och en tredjedel var annat skräp.

Vilket material var skräpet gjort av?

Totalt samlades 4115 skräpföremål in under skräpmätningen i Fyrisån. Här kan du se vilket material skräpet var gjort av.

Vilken slags plast hittades?

Plast var det absolut vanligaste materialet på skräpet. Men vilken slags plast hittades?

Kontakt