Uppföljning av det strategiska arbetet

För att kontrollera om åtgärder för en minskad nedskräpning får förväntat resultat är  det bra med uppföljning. Formerna för uppföljning kan skilja sig åt mellan kommuner beroende på hur arbetet är upplagt.

Det är bra att följa upp strategier, mål och kostnader ungefär en gång om året och samtidigt göra en analys av om förutsättningarna för arbetet förändrats. Tillsammans ligger detta till grund för att vid behov revidera åtgärderna i planen.

I arbetet med uppföljning av planen för minskad nedskräpning är det också bra om eventuellt mål i den kommunala avfallsplanen uppmärksammas.

Kontakt