Att organisera arbetet

Många gånger saknar nedskräpningen en ”naturlig hemvist” inom den kommunala förvaltningen, eftersom frågan har koppling till en rad områden som renhållning, miljö, trygghetsfrågor, verksamhet i skolor med mera. Nedskräpning har också koppling till flera olika aspekter av hållbarhetsbegreppet och det bidrar också till att frågan behöver hanteras på flera håll.

En viktig framgångsfaktor är att det finns en person eller en arbetsgrupp i kommunen med uttalat ansvar för nedskräpningsfrågan. En annan framgångsfaktor är att alla delar inom kommunen som berörs är delaktiga i arbetet. En fördel är också att samarbeta med andra aktörer för att minska nedskräpning och samtidigt öka tryggheten och minska skadegörelsen.

Arbetet bör också vara en del i den ordinarie kommunala verksamheten och inte en tidsbegränsad satsning.

Kontakt